මුල් පිටුව
අපි ගැන
පරිපාලන ව්‍යුහය
පිහිටීම මුල් කරගත් තොරතුරු
සංඛ්‍යාන තොරතුරු
සේවා මධ්‍යස්ථාන
සලසන සේවාවන්
වැදගත් සිදුවීම් දින දර්ශනය
ව්‍යසන කළමනාකරණය‍
පොදු නිවේදන
විශේෂ ව්‍යාපෘති
ප්‍රකාශන
ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්
බාගත කිරීම
විමසුම්
පින්තූර පෙළ

 
 
 
   
අපි ගැන
කේ.බී. රත්නායක - සභාපති +94722229160

වෙල්ලස්ස නැණසල දුරකථන අංක

කළමණාකරු - ජගත් නිලන්ත අබේසුරිය
+94718963939
ණය ලබා දීමේ අංශය - ආර්.එම්. ජයවර්ධන
+94716779040
පරිගණක අංශය - කේ.ටී.නදීරා දේශානි
+9455 2273399
ගීණුම් අංශය -දිෂාණි සමන්මලී
+9455 2273399
සැලසුම් අංශය - චතුරාණි මහේෂිකා
+9455 2273399
 
 
 
 
   
 
     
Home Contact Us wellassa English Tamil