මුල් පිටුව
අපි ගැන
පරිපාලන ව්‍යුහය
පිහිටීම මුල් කරගත් තොරතුරු
සංඛ්‍යාන තොරතුරු
සේවා මධ්‍යස්ථාන
සලසන සේවාවන්
වැදගත් සිදුවීම් දින දර්ශනය
ව්‍යසන කළමනාකරණය‍
පොදු නිවේදන
විශේෂ ව්‍යාපෘති
ප්‍රකාශන
ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්
බාගත කිරීම
විමසුම්
පින්තූර පෙළ

 
 
 

ව්‍යසන කළමනාකරණය‍

ව්‍යසන කළමනාකරණ

දිනය  සිදුවීම මිය ගිය ගණනතුවාල ලැබූ ගණන 

මිය ගිය අය සඳහා  ගෙවනු ලැබූ වන්දි රු.

 තුවාල ලැබූ අය සදහා ගෙවනු ලැබූ වන්දි රු.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
Home Contact Us DS Portal English Tamil