මුල් පිටුව
අපි ගැන
පරිපාලන ව්‍යුහය
පිහිටීම මුල් කරගත් තොරතුරු
සංඛ්‍යාන තොරතුරු
සේවා මධ්‍යස්ථාන
සලසන සේවාවන්
වැදගත් සිදුවීම් දින දර්ශනය
ව්‍යසන කළමනාකරණය‍
පොදු නිවේදන
විශේෂ ව්‍යාපෘති
ප්‍රකාශන
ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්
බාගත කිරීම
විමසුම්
පින්තූර පෙළ

 
 
 

සේවා මධ්‍යස්ථාන

 ආයතනයදුරකථන අංකය 
 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
055 2276235 
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මොනරාගල
055 2276238
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බඩල්කුඹුර
055 2250044
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වැල්ලවාය
055 2274938
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මැදගම
055 2265338
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බිබිල
055 2265339
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - කතරගම
047 2235338
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මඩුල්ල
055 2276231
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - සියඹලාණ්ඩුව
060 2561339
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - සෙවනගල
047 2280067
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - තණමල්විල
047 2234039
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බුත්තල
055 2273938
මොණරාගල ප්‍රදේශයේ ඇති රජයේ ආයතන
දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කාර්යාලය
055 2276434
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය
055 2276135
අපනයන කෘෂිකර්ම සහකාර අධ්‍යක්ෂ
055 2276068
සහකාර ගොවිජන සේවා කොමසාරිස්
055 2276115
ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් නිලධාරි
055 2276321
සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්
055 2276123
දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛණඥ
055 2276146
කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය
055 2276808
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්
055 2276130
සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලය
060 2552058


විගනණ අධිකාරී කාර්යාලය
055 2276077
මිනින්දෝරු අධිකාරි කාර්යාලය
055 2276142
තැපැල් අධිකාරී කාර්යාලය
055 2276255
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
055 2276047
නිවාස අධිකාරිය
055 2276102
සුරාබදු කාර්යාලය
055 2276575
බන්ධනාගාරය
055 2276090
දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය
055 2276580
වාත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
055 2274775
  
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, මොනරාගල055-2276018
විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාලය 055-2277350
පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය055-2276058 
කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය055-2276243
ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ මණ්ඩලය055-2276295
ජල සම්පත් මණ්ඩලය055-2276133
ජල සම්පාදන මණ්ඩලය055-2276160
ග්‍රාමීය ජල අංශය055-2277067
කිරි මණ්ඩලය055-2276193
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය 055-2276097
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය 055-2276097
වාණිජ මණ්ඩලය 055-2273416
  
ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම055-2277208
අන්තර් පළාත් කෘෂිකර්ම කාර්යාලය055-2276137
බහු වාර්ෂික බෝග දෙපාර්තමේන්තුව 055-2276344
සුළු ගොවි වගා දෙපාර්තමේන්තුව055-2276140

 
මදුරුකැටිය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය055-2276270
ගොවි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, බිබිල

055-2265423

බීජ සහතික කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය, බිබිල055-2265607
දිසා වන නිලධාරී කාර්යාලය055-2277156
වනජීවී කාර්යාලය, මොනරාගල055-2276286
උඩවලව වනජීවී කාර්යාලය060-2475892
  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය055-2276070
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මොනරාගල055-5576249
කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය, බිබිල055-2265333
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, වැල්ලවාය055-2274750
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මැදගම055-2265469
කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය, බඩල්කුඹුර055-2278140
කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය, තණමල්විල047-2234025
  
නියෝජ්‍ය පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය055-2276262 
මොනරාගල මූලික රෝහල055-2276261
සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය, මොනරාගල055-2276178
පශු වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය, මොනරාගල055-2276105
ආයු‍ර්වේද සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය, මොනරාගල055-2229173
  
රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාව055-2276124
දැව සංස්ථාව055-2276334
කජු සංස්ථාව 055-2276906
  
දිසා අධිකරණය, මොනරාගල055-2276191
ප්‍රාදේශීය අධිකරණය, වැල්ලවාය055-2274890
  
ගැමි දිරිය 055-2276247
RIHAB Lanka 055-2274567
PLAN Sri Lanka055-2223368 
World Vision047-2261096
සහභාගීත්ව සංවර්ධන055-2276893
Care055-2276518
සේවා ලංකා055-2276883
අනාගතේ අපේ අතේ055-2276279
FORUT055-2276589
UNDP055-2277375
IFARD055-2277362
Red Cross055-2277360
  
  
  
  
  
  
 
 
 
     
Home Contact Us DS Portal English Tamil