මුල් පිටුව
අපි ගැන
පරිපාලන ව්‍යුහය
පිහිටීම මුල් කරගත් තොරතුරු
සංඛ්‍යාන තොරතුරු
සේවා මධ්‍යස්ථාන
සලසන සේවාවන්
වැදගත් සිදුවීම් දින දර්ශනය
ව්‍යසන කළමනාකරණය‍
පොදු නිවේදන
විශේෂ ව්‍යාපෘති
ප්‍රකාශන
ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්
බාගත කිරීම
විමසුම්
පින්තූර පෙළ

 
 
 

විශේෂ ව්‍යාපෘති


 

 

 

 

අප විසින් සිදු කළ ව්‍යාපෘති

 

Institute

Programme

1.

NORAD (1994 - 1995)

Cooperation Among Different Ethnicities

2.

CWSSP (1994 - 1995)

Community Water Supply & Sanitation Project

3.

WUSC (1996 - 1997)

Vocational Training Programme
Shoe making & motor mechanic

4.

Minister of Health (1998 - 2001)

Nutrition Programme

5.

JTF / NDTF (1997 to date)

Micro Credit Programme

6.

OXFAM (1999 - 2000)

Day Bank Project

7.

PSP / Asia Foundation (2003 - 4)

Psychosocial Well-being  for Affected Women

8.

CARE International (2004 - 2005)

Rural Enterprise Development Programme

9.

AIDS Coalition (2004)

HIV / AIDS Prevention Project

10.

USAID (2005)

Peace Awareness for Youth Project

11.

UNDP (2005)

Water Supply & Sanitation Project

12.

CHA (2005 - 2006)

Peace & Development Project

13.

Central Bank of Sri Lanka (2006)

Govi Sahanaya

14.

FORUT Sri Lanka (2006)

Alcohol & Drug Prevention Project

15

Tensil Shinbikai Lanka Foundation  (2007-2008)

Pre School Development
English Course

16

NCA (2007-2008)

Women Empowerment, Water Supply & Sanitation Project 

17

NCA (2009)

Women Empowerment Project

 
 
Home Contact Us DS Portal English Tamil