මුල් පිටුව
අපි ගැන
පරිපාලන ව්‍යුහය
පිහිටීම මුල් කරගත් තොරතුරු
සංඛ්‍යාන තොරතුරු
සේවා මධ්‍යස්ථාන
සලසන සේවාවන්
වැදගත් සිදුවීම් දින දර්ශනය
ව්‍යසන කළමනාකරණය‍
පොදු නිවේදන
විශේෂ ව්‍යාපෘති
ප්‍රකාශන
ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්
බාගත කිරීම
විමසුම්
පින්තූර පෙළ

 
 
 


 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
වර්ග ප්‍රමාණය(වර්ග කි.මී.)
ග්‍රා.නි. කොට්ඨාශ ගණන
ගම සංඛ්‍යාව
ප්‍රාදේශිය සභා
පොලිස් ස්ථාන සංඛ්‍යාව  
බිබිල 483.6 40 119 1 1 
මඩුල්ල 723.4 38 128 1 1 
මැදගම
 253.5 35 117 1 1 
සියඹලාණ්ඩුව 1049.3 48 194 1 2 
මොණරාගල
 255.1 26 131 1 1 
 බඩල්කුඹුර 254.8 41 189 1 1 
 වැල්ලවාය 597.9 29 147 1 1 
 බුත්තල 685.2 29 134 1 1 
 කතරගම 607.71 5 24 1 1 
 තණමල්විල 559.8 14 70 1 1 
 සෙවනගල 188.99 14 71 0 1 
 එකතුව 5659.3 319 1324 10 12 

 

 

 

 

සංගණන වර්ෂ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනය සහ

ජනගහනය වැඩිවීමේ ප්‍රතිශතය 

1871 සිට 2001 දක්වා

 

(දහස් ගණනින්)

 

 

සංගණන වර්ෂය

ශ්‍රී ලංකාව

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහන ප්‍රතිශතය  %

 

ජනගහනය

 

වැඩිවීම %

 

ජනගහනය

 

වැඩිවීම

1871

2,400.40

-

-

-

-

1881

2,759.80

15

-

-

-

1891

3,007.80

9

-

-

-

1901

3,566.00

19

-

-

-

1911

4,106.40

15

-

-

-

1921

4,497.90

10

-

-

-

1931

5,306.90

18

-

-

-

1940

6,657.30

25

-

-

-

1953

8,097.90

22

-

-

-

1963

10,582.00

31

132.26

-

1.25

1971

12,689.90

20

193.02

31.5

1.52

1981

14,846.80

17

273.57

41.7

1.84

2001

18,728.70

26

397.38

45.2

2.12

 

සංගණන වර්ෂ අනුව ජනගහනය සහ ජන ඝනත්වය

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආරම්භය - 1960.01.01

 

සංගණන වර්ෂය

ජනගහනය

වර්ග ප්‍රමාණය

ව.කි.මී.

ජන ඝනත්වය

1963

132260

5659.3

23

1971

193020

5659.3

34

1981

273570

5659.3

48

2001

397375

5659.3

70

 

 

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මටිටමින් වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය - 2006

 

ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය

මුළු ජනගහනය

වයස් කාණ්ඩය (අවුරුදු)

 

 

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

බිබිල

37511

3532

4106

3790

3784

3068

2806

මඩුල්ල

29973

2601

3348

3520

3415

2539

2180

මැදගම

34316

3294

3909

4073

3707

2771

2451

සියඹලාණ්ඩුව

50139

4933

6218

6194

5761

4422

3667

මොණරාගල

44874

4053

4753

4758

4891

4188

3483

බඩල්කුඹුර

38878

3468

4003

4313

4244

3206

2687

වැල්ලවාය

53659

5158

5630

6075

5617

4832

4307

බුත්තල

50018

4648

5570

5829

5132

4226

3849

කතරගම

17225

1587

1770

1817

1728

1583

1371

තණමල්විල

24491

2388

2800

2922

2450

1987

1804

සෙවනගල

38916

3515

4555

4605

4249

3477

2938

එකතුව

420000

39177

46662

47906

44978

36299

31543

 

 

ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය


වයස් කාණ්ඩය (අවුරුදු)

 

 30-34

35-39

40-44 45-49

50-54

55-59

60ට වැඩි

බිබිල

2983
2985
2684
2213
1712
1208
2640

මඩුල්ල

2313
2308
1935
1548
1189
940
2137

මැදගම

2541
2599
2239
1885
1479
1034
2334

සියඹලාණ්ඩුව

3713
3768
3082
2463
1840
1350
2728

මොණරාගල

3452
3385
3072
2568
2069
1395
2807

බඩල්කුඹුර

2687
2922
2907
2390
1854
1354
2843

වැල්ලවාය

3985
4047
3686
3111
2362
1600
3249

බුත්තල

4026
4076
3567
2857
2106
1320
2812

කතරගම

1278
1288
1195
945
803
554
1306

තණමල්විල

1850
1950
1717
1533
1089
701
1300

සෙවනගල

2628
2535
2547
2563
1998
1212
2084

එකතුව

31456
31863
28631
24076
18501
12668
26240

 

 
 
     
Home Contact Us DS Portal English Tamil